Obowiązek informacyjny dla danych pozyskanych bezpośrednio od pacjentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Poradnia Stomatologiczna AWADENT Walczak Agnieszka z siedzibą w Ciechanowie, ul. Wyzwolenia 20, którego reprezentuje Agnieszka Walczak, właściciel,

2)   Kontakt z Administratorem danych w NZOZ Poradnia Stomatologiczna AWADENT możliwy jest pod numerem tel. nr. +48 23 673 56 73 lub adresem e-mail recepcja@awadent.pl,

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu leczenia stomatologicznego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c  oraz 9 ust.2 pkt h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4)   Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia,

5)   Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat,

6)   Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia,

7)   Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8)   Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9)   Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom
w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

10)   Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.